Welke voorwaarden zijn van toepassing? Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Disclaimer

Toegang tot deze site(s) wordt verleend onder de voorwaarde dat de volgende bedingen door de bezoeker worden aanvaard en erkend.

Deze voorwaarden en bedingen (“regels”) zijn van toepassing op het zich toegang verschaffen tot, en/of het gebruikmaken (van een deel ) van de website www.captin.nl, hierna te noemen de site(s). Deze regels bevatten de voorwaarden, bedingen en eisen voor het gebruik van de site(s).

Captin B.V. is statutair gevestigd aan de Keizersgracht 534, 1017 EK te Amsterdam, KvK Amsterdam nr. 66016290 met BTW-identificatienummer NL85 63 58 472 B 01.

Captin B.V. beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming voor het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit, het ontvangen en doorgeven van orders en het uitvoeren van orders. Captin staat onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) en staat geregistreerd in het register van de AFM (www.afm.nl/register).

Gaat de bezoeker/ gebruiker (“u”) door met het gebruiken van deze site(s) dan wordt u geacht, en gaat Captin B.V. (“de beleggingsonderneming”) ervan uit dat u deze disclaimers aandachtig hebt gelezen en dat u de inhoud van deze regels begrijpt en accepteert.

Door zich toegang te verschaffen tot, en/of gebruikmaakt van de site(s), verklaart u zich gebonden aan de hierna vermeldde regels in deze disclaimers. Indien u de regels die zijn opgenomen in deze disclaimers niet aanvaardt, gaat de beleggingsonderneming ervan uit dat u zich geen toegang verschaft tot, en/of gebruik maakt van de site(s), alsook de informatie die op de site(s) is opgenomen. Neemt u daarbij in aanmerking dat toegang tot deze site(s), uitsluitend wordt verleend onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de in deze disclaimers opgenomen regels als geheel door u worden aanvaard en erkend.

De beleggingsonderneming wijst u er hierbij op dat zij, met inbegrip van haar bestuurders en haar medewerkers, geen aansprakelijkheid aanvaardt, als u, op welk moment dan ook, aan de bedingen waarover u in deze disclaimers bent geïnformeerd, voorbijgaat. U bent namelijk verplicht de aanwijzingen van de beleggingsonderneming met betrekking tot het gebruik van de informatie op te volgen. De acties die u onderneemt naar aanleiding van de informatie op deze site(s) is voor uw eigen rekening en risico. 

De beleggingsonderneming aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor site(s) die niet door de beleggingsonderneming worden onderhouden, en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar (al dan niet via hyperlinks) de site(s) van de beleggingsonderneming. Het gebruik van deze verwijzingen en/of hyperlinks, is geheel voor uw eigen rekening en risico.

Al baseert de beleggingsonderneming de verstrekte informatie op bronnen die door de bank betrouwbaar en accuraat worden bevonden, is het toch mogelijk dat de informatie verouderd, niet juist, en/of niet compleet is. De beleggingsonderneming aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor gebreken van welke aard dan ook die in de informatie verstrekt op/via deze site(s) al dan niet voorkomen.

De informatie die op/via deze site(s) aan u ter beschikking wordt gesteld, is enkel en alleen bedoeld als algemene informatie en deze informatie mag nooit worden gezien of gebruikt worden als enige vorm van advies of aanbod van welk product of dienst dan ook. De informatie opgenomen op deze site mag nooit worden gezien of gebruikt worden als vervanging van specifiek, professioneel advies. 

Het Internet is helaas geen foutloze en volkomen betrouwbare bron. Onder meer storingen, vertragingen en zelfs het wegvallen van de dienst, kunnen op elk willekeurig moment aan de orde zijn. De beleggingsonderneming garandeert daarom niet dat de site(s) foutloos of ononderbroken zal functioneren. De beleggingsonderneming aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade, als de site(s), om welke reden dan ook, niet beschikbaar is.

De beleggingsonderneming geeft geen garantie dat de naar de bank verzonden e-mails of andere elektronische communicatie-uitingen foutloos en tijdig zullen worden ontvangen en/of verwerkt. Ook garandeert de beleggingsonderneming niet dat elektronische communicatie-uitingen die door de beleggingsonderneming worden verzonden foutloos zijn en/of tijdig door u zullen worden ontvangen en/of vrij zullen zijn alle risico’s die elektronische communicatie nu eenmaal met zich meebrengt.

De inhoud van deze site(s) mag niet door een ander dan de beleggingsonderneming bewerkt, verspreidt of gepubliceerd worden, behalve als de beleggingsonderneming daar haar uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming voor heeft verleend. De beleggingsonderneming aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor al hetgeen niet met haar uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

De beleggingsonderneming behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder enige aankondiging, de inhoud van de site(s) en de disclaimers te wijzigen. Hierom vraagt de bank u de site(s) en de disclaimers regelmatig te raadplegen, in verband met eventuele wijzigingen.

Nederlands recht is van toepassing op deze site(s), alsook op de disclaimers. Indien anderstalige versies van de site(s) en de disclaimers tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot Captin B.V., t.a.v. de Directie, Keizersgracht 534, 1017 EK Amsterdam of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

Over Captin...

 

blokje_groen.png