Hoe verwerkt Captin persoonsgegevens? Hoe verwerkt Captin persoonsgegevens?

Hoe verwerkt Captin persoonsgegevens?

Privacy Statement en cookies

Deze website wordt beheerd door Captin.

Captin verwerkt persoonsgegevens bij de uitoefening van haar werkzaamheden. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een groot goed. Captin houdt zich daarbij aan wet- en regelgeving, zoals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit document geven wij u meer informatie over de wijze waarop wij daar invulling aan geven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn kortgezegd gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren. Denk hierbij aan naam, adres of een telefoonnummer. Echter ook andere gegevens kunnen op zichzelf staand of in samenhang met andere gegevens worden aangemerkt als persoonsgegevens.

Waarom verwerkt Captin uw persoonsgegevens?

De belangrijkste reden waarom Captin persoonsgegevens verwerkt is omdat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening aan onze cliënten of deelnemers in participatieregelingen en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de volgende concrete doelen:

 • Cliënten en mogelijke cliënten beoordelen en accepteren
 • Informeren van onze cliënten
 • Het aannemen, doorgeven en uitvoeren van orders
 • Het beheren van registers waarin de belangen van cliënten zijn opgenomen
 • Het bewaren van financiële instrumenten en gelden van cliënten
 • Het versturen van een nieuwsbrief

Daarnaast verzamelt en bewerkt Captin persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers. De persoonsgegevens die wij van deze betrokkenen ontvangen, verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan en onderhouden van een werknemers-/werkgeversrelatie
 • Het voeren van een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie
 • Het verlenen van toegang tot en gebruik laten maken van ons kantoor en IT-infrastructuur

Tenslotte verzamelen en verwerken wij geanonimiseerde gegevens over bezoekers van deze website om onze diensten onder de aandacht te brengen en om web-statistieken te ontwikkelen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Captin en Waarom?

Captin verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als er voor deze verwerking een grondslag is in een met de persoon afgesloten overeenkomst of wanneer dit noodzakelijk is vanuit wet- en regelgeving. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken als u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Persoonsgegevens van cliënten en deelnemers

Van onze cliënten en deelnemers verwerken wij onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • (kopie) paspoort en gegevens die op een paspoort of vergelijkbaar ID document zijn opgenomen
 • Nummer van bank- en effectenrekening
 • Gebruikersnaam en -gegevens van het systeem van Captin

Gegevens verkregen van derden:

Gegevens over ondernemingen, aandeelhouders en hun vertegenwoordigers via bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel.

 • Gegevens uit publieke, openbare bronnen zoals kranten, internet en sociale media.
 • Persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens over sollicitanten en medewerkers van Captin:

 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige contactgegevens
 • Nationaliteit, geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Curriculum vitae, werkervaring, opleidingsgegevens, (kopie) getuigschriften en diploma’s, referenties
 • Pasfoto
 • (kopie) Paspoort of ID-bewijs
 • Burgerservicenummer 
 • Bankrekeningnummer (alleen medewerkers)
 • Polis- of klantnummer pensioenverzekeraar (alleen medewerkers)

Captin tracht niet gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Captin wel zou trachten dergelijke gegevens te verzamelen, wordt u vooraf om toestemming verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Captin instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Persoonsgegevens van bezoekers van de website

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken.  Als u zich wenst in te schrijven voor een nieuwsbrief via de website hebben wij een aantal van uw persoonlijke gegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt. Wij zullen u nooit ongevraagd informatie en/of diensten aanbieden. Wij zullen daarnaast deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

De gegevens die we vastleggen zijn de volgende:

 • Geanonimiseerde IP-adressen
 • Gegevens over het bezoek van de pagina, of zoekopdrachten op de pagina
 • Indien u zich via de website abonneert op de nieuwsbrief van Captin, ontvangen wij daartoe uw e-mailadres
 • Cookies (zie voor meer informatie hieronder)

Cookies op de website

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door zogenaamde ‘cookies’ te gebruiken. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen.

Met behulp van cookies bewaren we bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. De hiermee verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze websites.

Wij verwerken de volgende gegevens van gebruikers van onze website: IP-adres, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze websites en –pagina’s bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de websites die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde) en welke informatie u bekijkt.

In ons Cookiestatement dat op de website is te vinden, leest u welke cookies wij precies gebruiken en waarvoor. Hierin kunt u ook lezen hoe u categorieën van cookies uitschakelt zodat hiervan geen cookies meer worden opgeslagen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer over cookies bij Captin. 

Hoe lang bewaart Captin uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Kan Captin uw persoonsgegevens delen met derden?

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Wij verstrekken uw gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Zo kunnen wij bijvoorbeeld gegevens delen met uitgevende instellingen of werkgevers, zoals uw naam en positie in financiële instrumenten.

Ook schakelen wij derde partijen in die Captin ondersteunen bij onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld om deze efficiënter en effectiever te maken. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Mocht het voor de dienstverlening aan u of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de EER, dan zullen wij dat uitsluitend doen indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Hoe beveiligt Captin uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Kunt u de vastgelegde persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Captin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar triodos@captin.nl. Wij kunnen u verzoeken om een kopie legitimatiebewijs, zodat we ons ervan kunnen vergewissen dat het verzoek door of namens u wordt gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek.

Hoe kunt u een klacht indienen over de wijze waarop Captin met persoonsgegevens omgaat?

Als u een vraag of klacht heeft over de wijze waarop Captin met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u deze vraag of klacht richten aan de directie van Captin.

U kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres triodos@captin.nl of per gewone post:

Captin B.V.
T.a.v. de directie
Keizersgracht 534 - 5
1017 EK  Amsterdam

U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u middels deze link doen. 

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de Captin website door links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen in Privacy Statement 

Captin behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

blokje_groen.png