Quines condicions són aplicables? Quines condicions són aplicables?

Exempció de responsabilitat

Es concedeix accés a aquest lloc o llocs web amb la condició que el visitant accepti i reconegui les clàusules següents.

Aquestes condicions (a partir d’ara, normes) són aplicables a l’accés i/o l’ús (de qualsevol element) del lloc web www.captin.nl, o d’altres llocs web. En aquest document, quan es faci referència al terme lloc, també es considerarà inclòs el plural llocs. Aquestes normes contenen les condicions, les clàusules i els requisits per fer servir el lloc.

Captin B.V. és una empresa amb domicili social a Keitzersgracht 534, 1017 EK, Amsterdam, Països Baixos, està registrada a la Cambra de Comerç d’Amsterdam amb el número 66016290 i el seu CIF és NL85 63 58 472 B 01.

Captin B.V. té les autoritzacions necessàries com a empresa de serveis d’inversió i té per objecte la gestió d’un centre de negociació multilateral i la recepció, la transmissió i l’execució d’ordres. Captin es troba sota la supervisió de l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) –l’autoritat competent neerlandesa en matèria de mercats financers– i de l’organisme De Nederlandsche Bank (DNB), i està inscrita al registre de l’AFM (www.afm.nl/register).

Si el visitant/usuari (a partir d’ara, vostè) continua fent servir aquest lloc, es considera que ha llegit atentament aquestes clàusules d’exempció de responsabilitat, com també que entén i accepta el contingut d’aquestes normes, i Captin B.V. (a partir d’ara, l’empresa de serveis d’inversió) així ho assumeix.

En accedir i/o fer servir el lloc, accepta sotmetre’s a les normes que estableixen aquestes clàusules d’exempció de responsabilitat. Si no accepta les normes que conté aquesta exempció de responsabilitat, l’empresa de serveis d’inversió assumeix que no accedirà al lloc i/o que no el farà servir, com tampoc farà servir la informació que conté. Tingui en compte que l’accés a aquest lloc només es concedeix sota la condició expressa que accepti i reconegui íntegrament les normes que conté aquesta exempció de responsabilitat.

L’empresa de serveis d’inversió, inclosos els directors i els empleats, no accepta cap responsabilitat si, en qualsevol moment, vostè fa cas omís de les clàusules d’aquesta exempció de responsabilitat. Així mateix, està obligat a seguir les indicacions de l’empresa de serveis d’inversió quant a l’ús de la informació. Les accions que porti a terme com a resultat de la informació que obtingui en aquest lloc són a compte i risc seu.

L’empresa de serveis d’inversió no accepta cap mena de responsabilitat derivada dels llocs web que no mantingui directament i als quals faci referència o dels quals inclogui un enllaç (mitjançant hipervincles o d’una altra manera). L’ús d’aquestes referències i/o hipervincles és a compte i risc de l’usuari.

Tot i que l’empresa de serveis d’inversió basa la informació que proporciona en fonts que el banc considera fiables i precises, pot ser que la informació estigui obsoleta, sigui incorrecta i/o estigui incompleta. Per consegüent, l’empresa de serveis d’inversió no assumeix cap responsabilitat per deficiències de qualsevol mena que pugui contenir la informació proporcionada en el lloc o a través del lloc.

La informació que posem a la seva disposició en aquest lloc web exclusivament té el caràcter d’informació general. En cap cas s’ha de considerar ni fer-la servir com una forma d’assessorament o oferta de cap producte o servei. La informació que conté aquest lloc mai no s’ha de considerar ni fer servir en substitució d’un assessorament professional específic.

Malauradament, internet no és una font lliure d’errors i, per tant, no és completament fiable. En qualsevol moment es poden produir interrupcions, retards i fins i tot la pèrdua del servei, entre altres eventualitats. Per tant, l’empresa de serveis d’inversió no garanteix que el lloc funcioni sense errors o interrupcions. L’empresa de serveis d’inversió no accepta cap responsabilitat per danys si, per qualsevol motiu, el lloc no està disponible.

L’empresa d’inversió no garanteix que els missatges electrònics o altres comunicacions electròniques que s’enviïn al banc es rebin i/o es processin sense errors o en uns terminis determinats. Així mateix, l’empresa de serveis d’inversió tampoc garanteix que les comunicacions electròniques que li enviï estiguin lliures d’errors i/o que vostè les rebi en uns terminis determinats, ni que estiguin lliures de tots els riscos inherents a la comunicació electrònica.

El contingut d’aquest lloc no es pot editar, distribuir o publicar per ningú que no sigui l’empresa de serveis d’inversió, excepte amb el consentiment exprés per escrit de l’empresa de serveis d’inversió. L’empresa de serveis d’inversió no accepta cap responsabilitat per tot el que es faci sense disposar de la seva autorització expressa.

L’empresa de serveis d’inversió es reserva el dret de modificar el contingut del lloc i d’aquesta exempció de responsabilitat en qualsevol moment i sense avís previ. Per això, el banc li demana que consulti de manera periòdica els llocs i les exempcions de responsabilitat en relació amb qualsevol canvi.

Els llocs i les exempcions de responsabilitat es regeixen per la legislació dels Països Baixos. En cas que les versions en diferents idiomes dels llocs i les exempcions de responsabilitat donin lloc a diferències d’interpretació, preval la versió en neerlandès.

Per a qualsevol reclamació relacionada amb la prestació de serveis financers per part nostra, adreci’s a: Captin B.V., t.a.v. de directie, Keizersgracht 534, 1017 EK, Amsterdam, Països Baixos. També es pot adreçar a l’Institut de Reclamacions de Serveis Financers (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, Països Baixos.

Sobre Captin...